P.U.F.O.N.G  CO. – ĐÀ NẴNG

- Sản phẩm: Kho Lạnh

- Diện tích : 3,500 m2