SÔNG GIANH CO. – QUẢNG BÌNH

- Sản phẩm: Kho Lạnh

- Diện tích : 5,500 m2